Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

MIKOŁAJKI W „OGRODZIE JORDANOWSKIM”

Grudzień 11, 2015

6 grudnia 2015 r. do Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach przybył Święty Mikołaj, na spotkanie z którym czekało ponad 80 dzieci w wieku od 1 do 9 lat. Gdy zacny gość dotarł na miejsce, powitano go wspólnym tańcem.

Następnie odbyło się uroczyste wręczanie prezentów. Każde z dzieci mogło choć na chwilę usiąść obok Świętego Mikołaja i podziękować mu za otrzymany prezent, mówiąc wiersz, śpiewając piosenkę, lub wręczając wykonaną przez siebie pracę plastyczną.
Spotkanie zakończono pamiątkowym zdjęciem wszystkich uczestników i pożegnalnym tańcem. Święty Mikołaj obiecał, że za rok ponownie nas odwiedzi.

Fotograficzną relację wydarzenia zapewniła firma Grzegorz Dróżdż Fotografia Ślubna. Przebieg spotkania relacjonowała również telewizja Kronika Kozienicka KDK.

Więcej zdjęć z wizyty Mikołaja możecie znaleźć klikając w ten link.

Źródło: OPP „Ogród Jordanowski”

2015.12.06Mikolajki_GD-0020

2015.12.06Mikolajki_GD-0079

2015.12.06Mikolajki_GD-0151

2015.12.06Mikolajki_GD-0222

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.