Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

MATURY ROZPOCZĘTE

Maj 4, 2016

4 maja odbył się pierwszy z egzaminów maturalnych – sprawdzian wiedzy z języka polskiego. Nie mamy wątpliwości, że absolwentom towarzyszyła trema. Wierzymy też, że wysiłek jaki włożyli w przygotowanie się do egzaminu dojrzałości opłaci się i przełoży na zadowalające wyniki.

Wszyscy uczniowie wychodzili bardzo zadowoleni z egzaminu. Często pisali o miłości. Jest to temat, który odpowiada młodym” – komentuje pierwszy dzień matur Ryszard Zając, dyrektor ZS Nr 1. Przypomnijmy na tegorocznym egzaminie z języka ojczystego można było odnieść się do IV części „Dziadów” Adama Mickiewicza i związanego z dziełem problemu „Czy warto kochać, mimo że miłość wiąże się z cierpieniem?”.

Czy było łatwo? Wiele osób uważa, że egzamin nie należał do trudnych, jednak entuzjazm ten zweryfikuje ustalony klucz odpowiedzi. Powściągliwość tę podziela dyrektor R. Zając i dodaje, że przed uczniami jeszcze wiele egzaminów, w tym matura z matematyki.

Oprócz egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym, obowiązkowym dla wszystkich, między 14:00 a 17:00 odbyła się znacznie „mniej popularna” matura z języka ojczystego na poziomie rozszerzonym.

W tym roku do egzaminu dojrzałości w Kozienicach podchodzi ponad trzystu absolwentów liceów i techników.

Red.


matury


Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.