Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

KULTURA ZNANA I NIEZNANA

Styczeń 14, 2016

Jedleński Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Niezłomni” w 2015 roku zrealizował projekt „Kultura znana i nieznana“. Miał on na celu pogłębianie idei skautingu, a zwłaszcza kształtowanie postaw patriotycznych.

Harcerze zaangażowali się w obchody świąt narodowych, w szczególności w Dzień Żołnierzy Wyklętych i Dzień Niepodległości. W wakacje zorganizowano wakacyjny obóz dla dzieci i młodzieży z gminy Jedlnia-Letnisko nad jeziorem Chomiąskim — jest to kraina Pierwszych Piastów i początków Państwa Polskiego. W okresie jesienno-zimowym zorganizowano akcje skierowane do mieszkańców gminy Jedlnia-Let. Były to: wycieczka turystyczno-krajoznawcza (Kraków, Wieliczka) oraz wypady do teatru (cykl „Teatr — to lubię!“). Nie zabrakło też warsztatów (haft, szydełkowanie, malowanie na szkle, decoupage i quilling).

Członek Komendy Szczepu – phm. Beata Nachyła HR
Szczepowy – phm. Paweł Szulc HR


Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.