Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

KOZIENICE. SKUTKI NAWAŁNIC

Czerwiec 18, 2016

W dniu 17.06 (piątek) przez całą Polskę przeszedł front burzowy powodując dużo zniszczeń oraz lokalne podtopienia. Skutki nawałnic nie ominęły również Kozienic i okolic.

Po przejściu frontu burzowego, na większości dróg wystąpiły utrudnienia. Na trasie Kozienice – Radom leżały w różnych miejscach połamane gałęzie. Na drodze krajowej numer 79, na trasie Ryczywół – Kozienice natrafić można było na fragmenty powalonych drzew. Przedstawiamy zdjęcia nadesłane przez naszych czytelników.

Red.
Fot. Czytelnicy Tygodnika OKO

20160617_140649

20160617_142022

20160617_152155

poburzy

poburzy2

poburzy3

burzak1

burzak2

burzak3

burzak4

burzak5

burzam1

burzam2

13422344_1156732361035307_3230809554744801862_o

13450876_675770585904346_5868312900258745201_n

13497900_1156740384367838_3044015080926592610_o

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.