Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

KOZIENICE. DOSZŁO DO STŁUCZKI

Luty 4, 2016

Pilne! Otrzymaliśmy informację, że kilkanaście minut po godzinie 16:00 doszło do niegroźnego wypadku na skrzyżowaniu ulic Radomskiej i Wójcików.

Na miejscu trwa akcja policji oraz straży pożarnej. Przyczyny wypadku nie są na razie znane. Pewnym jest, że poszkodowani nie wymagali opieki ambulatoryjnej. Obecnie trwa usuwanie skutków wypadku. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Red.
Fot. Tygodnik OKO

20160204_160843

20160204_160938

20160204_161245

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.