Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

KOSMICZNA PODRÓŻ W PG 2 W PIONKACH

Styczeń 22, 2016

W środę 20 stycznia 2016 roku na sali gimnastycznej w PG nr 2 został rozłożony ogromny przenośny namiot sferyczny. Gimnazjum zaprosiło do siebie Mobilne Planetarium Antares, które dostarczyło zgromadzonym uczniom sporo „kosmicznych wrażeń”.

Uczniowie odbyli niezwykłą podróż po niebie, poznając piękno mikro– i makrokosmosu. Zgłębili także swoją wiedzę na temat wszechświata, różnych ciał niebieskich a także poznali historię podboju kosmosu. Na deser przedstawiciele planetarium opowiedzieli ciekawostki o największych odkrywcach: Mikołaju Koperniku i Galileuszu. Dużą atrakcją okazała się ‚wyprawa’ na Marsa. Młodzież zafascynowana złożonością kosmosu została zachęcona do dalszych „badań i odkryć”.

Źródło: PG Nr 2 w Pionkach

DSC04800

DSC04786

DSC04749

DSC04746

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.