Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

KONCERT ZESPOŁU „POKAHONTAZ” – FOTORELACJA

Czerwiec 12, 2016

Są wykonawcy, którzy kontakt z publicznością traktują jak zło koniecznie i to właśnie oni powinni zapisać się na „korepetycje” do zespołu Pokahontaz. Śląska grupa hip-hopowa dała 11 czerwca pokaz tego, jak komunikować się z widownią oraz zdefiniowała czym jest energetyzujący koncert.

Nie należy się temu dziwić, w końcu Fokus, Rahim oraz DJ Bambus to osoby, które funkcjonują na scenie od ok. 20 lat. Supportem gwiazdy wieczoru był raper Parzel (widoczny na początku fotorelacji). Koncert był imprezą towarzyszącą turniejowi „Kozienice City Breakers 3”.

Red.
Fot. MK

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.