Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

KONCERT STANISŁAWA SOYKI W MUZEUM PUŁASKIEGO

Kwiecień 27, 2016

W ramach VIII „Wieczoru z Kulturą”, polecamy spędzić go w Warce na recitalu Stanisława Soyki. Stanisław Soyka – wokalista, kompozytor, aranżer. Mówi się o nim „zwierzę muzyczne”. Ciągle się zmienia, dużo improwizuje, a mimo to, jego kompozycje można poznać już po kilku pierwszych dźwiękach.

Jest niezwykle charyzmatyczny i z łatwością podbija serca zgromadzonej publiczności. Uważa się za człowieka szczęśliwego. Docenia to, co już umie, ale fascynuje go możliwość dalszego rozwoju. Twierdzi, że z wiekiem, muzyka sprawia mu jeszcze większą radość, którą chce się dzielić z słuchaczami.

VIII „Wieczór z Kulturą”, niedziela 8 maja, godz. 19.00 w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

*Ilość miejsc ograniczona, koncert jest biletowany.

*Bilety w cenie 85 zł od osoby można nabyć przez Internet pod adresem: rezerwacja@muzeumpulaski.pl lub w kasie muzeum.

*Obowiązują stroje wizytowe.


Stanislaw Soyka


Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.