Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

KONCERT MARKA DYJAKA W MUZEUM W. GOMBROWICZA

Maj 21, 2016

Muzeum Witolda Gomrowicza we Wsoli zorganizowało Noc Muzeów dzień wcześniej, tj. 13 maja. W ramach atrakcji przygotowanych dla zwiedzających odbył się koncert Marka Dyjaka.

Marek Dyjak to posiadacz najbardziej zachrypniętego głosu w Polsce. Artysta ma na swoim koncie dziewięć płyt długogrających. Dziesiąta, choć nagrana w ubiegłym roku, nie miała jeszcze swojej premiery. Zawiera ona kompozycje Przemysława Gintrowskiego i to właśnie interpretacje jego utworów złożyły się na zasadniczą część koncertu. Nie zabrakło też starszych utworów jak „Nie będziesz” (otwierała występ), „Piosenka w samą porę” (finał), „Rebeka” (bis).

Artysta wystąpił w towarzystwie dwóch muzyków – pianisty Zdzisława Kalinowskiego oraz trębacza Jerzego Małka. Ascetyczny akompaniament pozwolił wybrzmieć silnemu i „brudnemu”” wokalowi M. Dyjaka.

Jak przyznają organizatorzy ze względu na pogodę do końca nie było wiadomo czy koncert odbędzie się w parku, czy w budynku muzeum. Aura jednak dopisała, a miejsca przeznaczone dla publiczności zostały zajęte co do jednego. M. Dyjak wielokrotnie żartował, że pora kończyć koncert, ponieważ zbiera się na deszcz i grzmi. Burza rzeczywiście nadeszła – burza oklasków. Artystę żegnano owacją na stojąco.

Red.
Fot. M. Kordas


Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.