Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W CKZIU

Kwiecień 17, 2016

W skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi wchodzą następujące szkoły i placówki: Technikum imienia Tomasza Nocznickiego, Zasadnicza Szkoła Zawodowa imienia Tomasza Nocznickiego, Gimnazjum dla dorosłych imienia Tomasza Nocznickiego, Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych imienia Tomasza Nocznickiego, Szkoła Policealna imienia Tomasza Nocznickiego, Bursa, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Praktycznego.

W Technikum imienia Tomasza Nocznickiego kształcimy młodzież w dziennym czteroletnim technikum w zawodach:

 • technik ogrodnik o profilu logistyka produktów ogrodniczych,
 • technik architektury krajobrazu z elementami florystyki,
 • technik ekonomista o profilu menedżersko – prawnym,
 • technik geodeta o profilu geoinformatyka,
 • technik obsługi turystycznej o profilu stewardessa i pilot wycieczek,
 • technik organizacji reklamy o profilu medialnym z elementami dziennikarstwa,
 • technik spedytor o profilu spedycja międzynarodowa (nowy kierunek).

Kierunkiem kojarzącym się z Nową Wsią jest technik ogrodnik, dający kwalifikacje w zakresie zakładania i prowadzenia upraw ogrodniczych oraz planowania i organizacji prac w ogrodnictwie. Nowością w roku 2016/2017 w nauczaniu tego zawodu będą elementy logistyki produktów ogrodniczych.

Technik architektury krajobrazu cieszy się od wielu lat niesłabnącym zainteresowaniem. Młodzież zdobywa w tym technikum kwalifikacje w zakresie projektowania, urządzania i pielęgnacji roślinnych obiektów architektury krajobrazu, organizacji prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu, podstawy florystyki. Kierunek ten, podobnie jak technik ogrodnik, daje uprawnienia rolnicze.

Technikum w zawodzie technik ekonomista daje kwalifikacje w zakresie planowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzenia rachunkowości. Nowością jest profil menedżersko – prawny.

Kierunek technik geodeta pozwala zdobyć kwalifikacje w zakresie wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania wyników pomiarów, a ponadto w zakresie obsługi geodezyjnej inwestycji budowlanych, wykonywania prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami. Nowością będzie profil: geoinformatyka.

W zawodzie technik obsługi turystycznej można zdobyć kwalifikacje w zakresie planowania i realizacji imprez i usług turystycznych oraz prowadzenia informacji turystycznej i sprzedaży usług turystycznych.

W roku 2016/2017 planujemy profil: stewardessa i pilot wycieczek.

Proponujemy również kierunek – technik organizacji reklamy o profilu medialnym z elementami dziennikarstwa, dający kwalifikacje w zakresie sprzedaży produktów i usług reklamowych oraz projektowania i przygotowywania środków reklamowych.

Nowym kierunkiem jest technik spedytor z elementami spedycji międzynarodowej. W zawodzie tym można zdobyć kwalifikacje w zakresie organizacji i nadzorowania transportu oraz obsługi klientów i kontrahentów.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa imienia Tomasza Nocznickiego kształci w zawodzie ogrodnik, dającym uprawnienia rolnicze.

W CKZiU istnieje możliwość zdobycia wykształcenia przez osoby dorosłe. Kształcimy w Szkole Policealnej imienia Tomasz Nocznickiego w następujących zawodach:

 • technik rachunkowości,
 • technik administracji,
 • florysta,
 • opiekun medyczny,
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia,
 • opiekun osoby starszej.

Ponadto dorośli mogą u nas ukończyć:

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorsłych imienia Tomasza Nocznickiego,
 • Gimnazjum dla Dorosłych imienia Tomasza Nocznickiego,
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe kierowane są do wszystkich, niezależnie od poziomu wykształcenia. Umożliwiają dorosłym zdobycie nowego zawodu lub uzupełnienie dotychczasowych kwalifikacji. Zdanie egzaminu z danej kwalifikacji daje uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie tej kwalifikacji. Natomiast zdanie egzaminów ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie i posiadanie wykształcenia średniego daje tytuł technika. Uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być absolwent szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły wyższej, pragnący zdobyć kwalifikacje w danym zawodzie.

Proponujemy kursy kwalifikacyjne w zawodach:

 • technik architektury krajobrazu,
 • florysta,
 • fryzjer,
 • technik usług fryzjerskich,
 • opiekun medyczny,
 • technik obsługi turystycznej,
 • sprzedawca,
 • technik informatyk,
 • ogrodnik,
 • technik ogrodnik,
 • technik logistyk,
 • technik spedytor,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Nauka w szkołach i na kursach kwalifikacyjnych jest bezpłatna.

Źródło: CKZiU w Nowej Wsi

DSC_0034

DSC_0231

DSCF0753

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.