Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

JUBILEUSZ JANUSZA KARASIA

Styczeń 24, 2016

Janusz Karaś nie od dziś jest aktywnym członkiem kozienickiego środowiska artystycznego. Posiada różnorodne zainteresowania, m.in. zbiera lokalne historie i historyjki, po czym przelewa je na papier pod postacią opowiadań, bajek i innych utworów literackich. I tak trwa to już od 10 lat.

22 stycznia w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach Janusz Karaś świętował dziesięciolecie pracy literackiej. Opowiedział licznie zebranym gościom jak zaczęła się jego przygoda z pisaniem i jak wygląda ona „od kuchni“. Na spotkaniu nie zabrakło fragmentów twórczości jubilata – opowiadań historycznych i bajek dla „trochę starszych dzieci“. Były one czytane na żywo oraz odtwarzane w formie prezentacji (lektor – Radosław Mazur). Janusz Karaś wielokrotnie podkreślił swoją wdzięczność wobec osób, które odcisnęły swój wpływ na jego pracy pisarskiej – w szczególności związanych z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kozienickiej, Biblioteką Publiczną Gm. Kozienice oraz LGD „Puszcza Kozienicka“. O oprawę artystyczną wydarzenia zadbał Klub Seniora „Pogodna Jesień“, który dał pokaz swoich umiejętności muzycznych.

Jubilatowi gratulujemy. Informujemy też, że w najbliższych tygodniach zostanie wydana nowa książka Janusza Karasia traktująca o historii kościoła pw. św. Krzyża w Kozienicach.

Red.
Fot. Maciej Kordas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.