Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

IV FESTIWAL MUZYKI SAKRALNEJ IM. JÓZEFA FURMANIKA

Kwiecień 5, 2016

3 kwietnia w kościele pw. św. Krzyża w Kozienicach odbył się koncert muzyki sakralnej.

Na festiwalu wystąpiły chóry: Fa-Mi-Re im. J. Furmanika z Kozienic, Fermata z Kozienic, parafii NMP z Zalesia Dolnego, chór akademicki SGGW oraz zespół Sabionetta z Warszawy. Ten ostatni był gościem specjalnym festiwalu.

Sabionetta wykonuje muzykę inspirowaną kompozycjami średniowiecznymi i renesansowymi. W 2014 r. grupa otrzymała nominację do nagrody „Fryderyki” w kat. album roku muzyki dawnej i barokowej.

Patron festiwalu Józef Furmaniak był wybitnym organistą, kompozytorem, wykładowcą specjalizującym się w muzyce sakralnej. W latach 1900–1944 związany był z kościołem św. Aleksandra w Warszawie. Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Organistów Polskich. W 1935 r. został uhonorowany przez papieża Piusa XI odznaczeniem „Pro Ecclesia et Pontifice”. Swoje ostatnie lata spędził w Kozienicach. Zmarł w 1953 r.

Pierwszy festiwal muzyki sakralnej w odbył się w 2013 r. w związku z kanonizacją Jana Pawła II. W organizację tegorocznej edycji włączyły się kozienickie instytucje kościelne i samorządowe, KDK, OPP OJ, KCRiS, PG nr 1, Rycerze Kolumba oraz Enea Wytwarzanie.

Red.
Fot. Maciej Kordas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.