Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

GROŹNY WYPADEK NA DK79

Lipiec 1, 2016

Informacja własna z dnia 01 lipca

Przed godziną 18. w pobliżu miejscowości Kociołki – gm. Kozienice doszło na drodze krajowej 79 do groźnego wypadku. Na łuku jezdni zderzyły się dwa pojazdy. W białym Caddy wracało do domu na weekend dwóch mężczyzn, prawdopodobnie pracowników jednej z firm pracujących na budowie nowego bloku w Świerżach Górnych, natomiast czerwony Mercedes, którym kierowała kobieta jechał w kierunku Kozienic. Zarówno ona jak i podróżujący z nią dorosły syn oraz pasażerowie Caddy przewiezieni zostali do kozienickiego szpitala.

Red.
Fot. Tygodnik OKO

Kociołk_9841

Kociołk_9839

Kociołk_9842

Kociołki_9835

Kociołki_9845

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.