Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

FINAŁY ME 2016 W KOZIENICACH

Lipiec 11, 2016

10 lipca miał miejsce finałowy mecz turnieju Euro 2016. Choć kadra Polski pożegnała się z rozgrywkami, fani piłki nożnej wypełnili kozienicką strefę kibica. Emocji, jak przystało na finałowe spotkanie, nie brakowało.

Red.
Fot. P. Kęsik, M. Kordas

20160710_212215_Pano SF mini

WP_20160710_20_56_05_Pro mini

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/źródła pocho­dzenia materiałów: archiwum.tygodnikoko.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.