Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

ENEA. KOLEJNE 700 MILIONÓW NA ROZWÓJ

Grudzień 4, 2015

Enea zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę programową dotyczącą emisji obligacji do kwoty 700 mln zł. Pieniądze pozyskiwane z przyszłych emisji tych obligacji będą przeznaczone na realizację strategii korporacyjnej Grupy. Do 2020 roku Enea planuje zainwestować łącznie prawie 17 miliardów.

W ramach zawartej umowy Enea ma prawo emitować obligacje w dogodnych dla siebie terminach do 1 marca 2018 r. Bank Gospodarstwa Krajowego obejmie automatycznie każdą taką przyszłą emisję. Wykup obligacji będzie następował w ratach do 15 września 2027 r. Ich oprocentowanie zostało oparte o zmienną stawkę WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych, powiększoną o marżę banku.

Od kilku lat skutecznie realizujemy ambitny program inwestycyjny. Nasze zamierzenia będziemy finansować między innymi z pieniędzy pozyskanych w ramach współpracy z BGK. Budując nowe moce wytwórcze i unowocześniając sieci dystrybucyjne nie tylko zwiększamy wartość Grupy, ale także umacniamy bezpieczeństwo energetyczne kraju – podkreśla Dalida Gepfert, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Zawarta Umowa jest kolejnym etapem współpracy pomiędzy Eneą i Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach realizowanego przez bank programu „Inwestycje polskie”. Pierwsza umowa, dotycząca programu emisji obligacji do łącznej wysokości 1 mld złotych została zawarta 15 maja 2014 r. Środki te zostały już w pełni wykorzystane.

Zapewnienie finansowania dla kluczowych inwestycji energetycznych jest ważnym elementem misji BGK jako państwowego banku rozwoju. Już dzisiaj co czwarta złotówka zaangażowana w program „Inwestycje polskie” trafia na projekty energetyczne, a łączna wartość zawartych umów w sektorze, wliczając emisję Enei, to 6,7 mld zł – powiedział Dariusz Kacprzyk, prezes zarządu BGK.


Mat. Grupa Enea

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.