Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

TO DZIĘKI NIM ŻYJE CZŁOWIEK

Lipiec 28, 2016

Dzisiaj rano w biurowcu Elektrowni Kozienice prezes Enea Wytwarzanie sp. zo.o. Wacław Bilnicki podziękował panom Piotrowi Rybakowi, Mariuszowi Wasiłkowi i Mirosławowi Grzywaczowi za ich wzorową, wręcz bohaterską postawę, którą wykazali dokładnie 3 miesiące temu – 28 kwietnia br.

To wtedy jeden z pracowników firmy zewnętrznej podczas prac remontowych na terenie elektrowni porażony został prądem. Jednak żadna z pracujących bezpośrednio obok osób nie podjęła próby ratowania 34.letnego mężczyzny, Dopiero pracujący kilkanaście metrów dalej panowie Piotr, Mariusz i Mirosław (również pracownicy firm podwykonawczych) pospieszyli mu z pomocą.

Piotr Rybak, strażak ochotnik z Pionek rozpoczął masaż serca. – Wszyscy przechodziliśmy w pracy szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, ja dodatkowo jako strażak-ochotnik, mówił Piotr Rybak. – Jednak to był mój pierwszy, prawdziwy sprawdzian, dodaje pan Piotr, jednocześnie podkreślając pomoc obu kolegów. – Takie szkolenia (z udzielania pierwszej pomocy- dop. redakcji) oraz praktyczne wskazówki jak zachowywać się w tego typu sytuacjach powinny być prowadzone już od przedszkola, dodaje pan Mariusz.

Dlaczego to właśnie oni rozpoczęli reanimację? – To przyszło samo, po prostu odruch, odpowiada w imieniu swoim i kolegów Mirosław Grzywacz.

W najbliższym wydaniu naszego tygodnika ( 11 sierpnia) zamieścimy szerszy materiał na ten temat.

Edmund Kordas

ELKO_9887

ELKOG_9895

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.