Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

DZIEJE SIĘ W ZESPOLE

Grudzień 10, 2015

10 grudnia przed południem w Zespole Szkół Nr 1 w Kozienicach trudno było znaleźć salę, w której coś by się nie działo. Prezentujemy Państwu telegraficzny skrót wydarzeń z życia szkoły.

Uczniowie uczęszczający na zajęcia wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym mieli okazję spotkać się z radcą prawnym Grzegorzem Żukiem. Zreferował on zagadnienie praw człowieka oraz inne pokrewne problemy. Wykazał, że z prawami człowieka stykamy się na co dzień — np. wystarczy uruchomić serwis Facebook.

Dary zebrane dzięki zaangażowaniu uczniów i grona pedagogicznego ZS w ramach „Szlachetnej Paczki” zostały spakowane i wysłane do magazynu akcji. Koordynator „SP” w Zespole — Iwona Stępień przyznała, że efekty zbiórki są zadowalające. Do potrzebujących trafi 13 wypełnionych po brzegi paczek. Zawierają one artykuły pierwszej potrzeby oraz kilka przedmiotów spełniających marzenia.

Ponadto uczniowie, którzy w październiku odbyli praktyki szkolne w Portugalii, zdali obszerną relację z wyjazdu (pisaliśmy o tym w nr 308/28 z 5 listopada 2015). Przedstawili oni swoje wrażenia, pokazali fotografie, wspominali nowe znajomości i odwiedzone miejsca. Na koniec uczniowie technikum gastronomicznego zaserwowali zebranym próbkę kuchni portugalskiej.

Red.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.