Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

DUŻO DROŻSZA KULTURA

Grudzień 21, 2015

Koszty działalności Kozienickiego Domu Kultury w 2016 r. idą w górę o ponad 100%!

Dotacja z gminy

W roku 2015 działalność Kozienickiego Domu Kultury kosztowała gminę nieco ponad 2 mln zł. Tyle wyniosła dotacja pochodząca z budżetu gminy. W przyszłym roku dotacja w tej wysokości wystarczyłaby na sfinansowanie zaledwie 40% kosztów Domu Kultury. Z tego też powodu w planie finansowym na rok 2016 zapisano, że mają one wzrosnąć do kwoty 5,1 mln zł. Gmina ma wyłożyć kwotę prawie 4,4 mln zł w postaci dwóch dotacji; podmiotowej w wysokości 4,3 mln zł i celowej w kwocie 80 tys. zł.

Jak kozienickie władze tłumaczą ten 100% wzrost kosztów działalności Domu Kultury? W zasadzie wskazują jeden powód; a mianowicie przeniesienie tej instytucji kultury do nowej siedziby w Centrum Artystyczno-Kulturalnym. Wprawdzie znalazły w nim swoją nową lokalizację także szkoła muzyczna i biblioteka cyfrowa, ale koszty związane z eksploatacją Centrum ma ponosić w szczególności Dom Kultury. Co to oznacza w praktyce? A no to, że musi on znaleźć dodatkowe 2,8 mln zł na pokrycie kosztów swojej działalności w 2016 r. (w stosunku do kosztów z 2015 r.). Rzecz jasna, większość tych środków pochłonie bieżące utrzymanie nowego obiektu. Ale nie wszystkie.

Wydatki i przychody

Niektóre wydatki są pochodną planowanego wzrostu zatrudnienia w Domu Kultury. Wszystko za sprawą zwiększenia struktury etatowej z 20 do 47 stanowisk, a ponadto zatrudnienia 6 lub 7 osób na umowy zlecenia. Jednocześnie „w ślad za wzrostem zatrudnienia zaplanowano również wyższe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”. W roku 2016 planuje się wydać na ten cel aż 2,4 mln zł, gdy w roku bieżącym koszty wynagrodzeń to kwota 1,1 mln zł.

Kolejne wydatki to kwoty, jakie mają zostać wydane na zakup wyposażenia pomieszczeń, „które są puste i nieprzystosowane do prowadzenia zajęć”. W sumie tego rodzaju wydatki oszacowano na poziomie 250 tys. zł, z czego w 2016 r. zaplanowano zakupy na kwotę 120 tys. zł. Zakup z kolei mediów (energii i wody) ma się zamknąć kwotą 550 tys. zł.

Rzeczywiste wydatki Domu Kultury w 2016 r. mogą jednak okazać się większe niż zakładane. Plan finansowy zakłada bowiem, że przychody własne wyniosą 797 tys. zł. Co istotne, prawie 80% tej kwoty mają stanowić wpływy z działalności kina (620 tys. zł). Z tym, że szacunek taki jest oparty na „hipotetycznych założeniach”, iż z usług kozienickiego kina w 2016 r. skorzysta 50 tys. osób. Jeśli tak się nie stanie (co jest prawdopodobne z uwagi na brak zainteresowania ofertą Kozienic tzw. kin sieciowych), to z gminnego budżetu trzeba będzie dołożyć na działalność Domu Kultury kolejne kilkaset tysięcy złotych.

Martin Bożek

Ps. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kozienicach w dniu wczorajszym przyjęła poprawkę do projektu budżetu gminy na 2016 rok, zmniejszającą dotację podmiotową dla Domu Kultury o 50 tys. zł. Kwotę tę Komisja przeznaczyła na wykonanie w przyszłym roku projektu technicznego budowy sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kozienicach.

Artykuł dostępny również w najnowszym wydaniu Tygodnika OKO – NR 31/311.

CKA_2_otwarcie cka2

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Jedna odpowiedź do “DUŻO DROŻSZA KULTURA”

  1. Tak-Nie-Obiektywnie pisze:

    Jak się nie chce połączyć telewizji „Nasz Powiat” z „Kroniką Kozienicką” (można się dogadać na temat podziału finansowania i zakresu współpracy, ponadto pomieszczenia w CKA spokojnie pomieściłyby wszystkich), informatora „Nasz Powiat” z dodatkiem „Nasza Gmina”(zarówno telewizje jak i wydawnictwa w części się dublują), jak UM sobie, Starostwo sobie (i poszczególne Gminy sobie) w dziedzinie „Promocja” – to Starostwo doprowadzi się na skraj bankructwa (tam jest więcej przyczyn, nie tylko to co wymieniłem) a włodarze Kozienic doprowadzą je do rozwojowego ubóstwa (za dwa lata miasto odczuje wyjazd pracowników budujących nowy blok w elektrowni, koszty utrzymania administracji i obiektów będą pochłaniały znaczną część dochodów a nowych firm, zakładów jak nie było tak nie ma (proszę porównać Kozienice mające Elektrownię do większych Puław ale mających równie stabilne finansowanie dzięki Azotom. Niedługo na skutek zaniechań w realizacji wizji rozwoju Pionki mogą być bardziej atrakcyjnym miejscem). No chyba że pół UM pojedzie w delegacje na różne kontynenty w celu pozyskiwania potencjalnych inwestorów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.