Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

DNI GARBATKI

Lipiec 17, 2016

Dobiegają końca kolejne 34.Dni Garbatki-Letnisko. W sobotnie popołudnie najatrakcyjniej zapowiadał się mecz pomiędzy artystami i lokalną społecznością. Gospodarze nie byli zbyt gościnni dla artystów i wygrali 5:2. Mecz był bardzo zacięty, karetka interweniowała tylko dwa razy, a wójt Kowalczyk o własnych siłach dotarł na dzisiejszą uroczystość wręczenie nagrody Szycha Garbacka, którą w tym roku otrzymał Sławomir Pietrzyk, były zawodnik i prezes klubu Plon Garbatka, obecnie prezes Radomskiego Związku Piłki Nożnej.

Red.

GARBATKA_9860

GARBATKA_9861

GARBATKA_9863

GARBATKA_9865

GARBATKA_9867

GARBATKA_9868

GARBATKA_9870

GARBATKA_9871

GARBATKA_9873

GARBATKA_9879

GARBATKA_9880

GARBATKA_9882

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/źródła pocho­dzenia materiałów: archiwum.tygodnikoko.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.