Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

CYTRYNIAK POKIERUJE GNIEWOSZOWEM

Kwiecień 5, 2016

JÓZEF CYTRYNIAK (na fot.) – były wiceburmistrz Kozienic, obecnie radny gminy Kozienice ma zostać Komisarzem gminy Gniewoszów a obowiązki jego zastępcy ma pełnić Małgorzata Frąckiewicz – jeszcze do niedawna dyrektor w Kozienickiej Gospodarce Komunalnej.

To jak na razie informacja nieoficjalna ale potwierdzenia powinniśmy doczekać się w ciągu najbliższych godzin.


1152_454

Po śmierci wójta Wiesława Pawlonki o tym kto zarządzał będzie gminą Gniewoszów zdecyduje premier Beata Szydło, jak dowiedziało się OKO nominacja już jest przygotowana i czeka tylko na podpis Pani Premier.

Pytanie tylko czy Józef Cytryniak zostanie komisarzem czy …wójtem?! Czekamy na interpretację prawników w tej sprawie.

Status prawny osoby pełniącej funkcję wójta

W razie wygaśniecie mandatu wójta (np. w drodze śmierci) jego funkcję – do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta – wykonuje osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów. Tak stanowi art. 28f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Ustawa nie określa takiej osoby mianem komisarza, choć potocznie używa się w stosunku do niej takiego właśnie określenia. Wygaśniecie mandatu wójta powoduje konieczność przeprowadzenia ponownych wyborów. Wybory zarządza w drodze rozporządzenia premier w ciągu 90 dni od wystąpienia przyczyny ich zarządzenia. Osobie wyznaczonej w trybie art. 28f ustawy o samorządzie gminnym przysługują wszelkie kompetencje organu wykonawczego gminy (wójta), mimo tego, że jej mandat nie pochodzi z wyborów, lecz z aktu wyznaczenia przez premiera. To z kolei oznacza, że w pozycji prawnej wójta oraz osoby wyznaczonej w trybie art. 28f ustawy o samorządzie gminnym nie występują zasadnicze różnice. Co za tym idzie, w stosunku do osoby pełniącej funkcje wójta należy stosować właściwe przepisy pracowniczej pragmatyki samorządowej, z zastrzeżeniem kompetencji premiera do ustalania wynagrodzenia. W przepisach prawa nie wskazuje się wymogów, które powinna spełniać osoba desygnowana w trybie art. 28f ustawy o samorządzie gminnym. Jednak zgodnie z ugruntowaną praktyką brane są pod uwagę m.in. przepisy wprowadzające ustawowe zakazy dotyczące osoby zajmującej stanowisko wójta. Chodzi w szczególności o art. 27 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym funkcji wójta nie można łączyć z: funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie; członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego (mandatem radnego); zatrudnieniem w administracji rządowej; mandatem posła lub senatora. Wprawdzie w ustawie nie precyzuje się, czy zakazy te odnoszą się także do osoby wyznaczonej w trybie art. 28f, lecz zasady wykładni prawa potwierdzają zasadność takiego rozwiązania (zob. też odpowiedź z 17.04.2013 r. podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji na interpelację nr 15525 w sprawie wyboru wójta). Potwierdza to również dotychczasowa praktyka ustrojowa.

dr n. pr. Martin Bożek

od redakcji: Opierając się na powyższej opinii wydaje się pewne, że J.Cytryniak będzie musiał zdać mandat radnego w gmionie Kozienice. Tym samym w jego okręgu wyborczym odbędą się wybory uzupełniające. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie startu w tych wyborach nie wyklucza przewodniczący PiS w Kozienicach – Dariusz Piwoński.

Red.

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

9 odpowiedzi na “CYTRYNIAK POKIERUJE GNIEWOSZOWEM”

 1. Anonim pisze:

  tylko współczuć gminie

 2. AAnonim pisze:

  Tego człowieka wszędzie pełno, tylko żeby mieć jakąś władzę. Nie będę tego artykułu komentować.Szkoda słów.

 3. ciekawy pisze:

  i jak? jest potwierdzenie?

 4. Idi pisze:

  No i dobrze doświadczenie ma duże jest rzeczowy.

 5. rzeczowy pisze:

  Idi czy rozumiesz znaczenie pojęcia „rzeczowy” czy może mylisz z rzeczownik ?

 6. Anonim pisze:

  To już śrubek nie będzie sprzedawał w sklepie?

 7. niewiadomo co dalej pisze:

  redakcja osrała temat, ani be ani me co dalej

 8. red pisze:

  W dniu 26 kwietnia br. Józef Cytryniak objął funkcję wójta Gniewoszowa. Stało się to w urzędzie gminy w obecności wojewody mazowieckiego.

 9. ANDY pisze:

  Współczuję mieszkańcom Gniewoszowa ,ten gość przez rok tylko zarządzał KGK w Kozienicach i doprowadził firmę prawie do ruiny .
  To typowy kombinator a nie gospodarz …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.