Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

AWANS ZESPOŁU W RANKINGU PERSPEKTYW

Styczeń 19, 2016

Tradycyjnie jak w latach poprzednich II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich i Technikum z Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich znalazły się wśród najlepszych szkół w kraju, w rankingu tygodnika oświatowego Perspektywy.

Spośród 2167 liceów analizowanych w rankingu tworzona jest lista 500 najlepszych w Polsce. Do analizy w liceach brane są następujące kryteria: sukcesy w olimpiadach – 30%, matura – przedmioty obowiązkowe – 25%, matura przedmioty dodatkowe – 45%. Natomiast w przypadku techników: sukcesy w olimpiadach to tylko 20%, matura – przedmioty obowiązkowe – 25%, matura – przedmioty dodatkowe – 25%, wyniki egzaminów zawodowych – 30%. O ile na maturze aby odnieść sukces wystarczy uzyskać 30% na 100% możliwych do uzyskania, to w przypadku pisemnego egzaminu zawodowego, aby go zaliczyć potrzeba aż 75% na 100%. W części praktycznej zaś należy bezbłędnie wykonać powierzone zadanie. Analizowano wyniki 1817 techników z całej Polski.

W głównym rankingu (jest także kilka kategorii pobocznych), II Liceum Ogólnokształcące z Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich znalazło się na 475 w kraju (awans z 489 w ubiegłym roku), 91 na Mazowszu, 10 w delegaturze radomskiej.

Technikum jako całość (w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich są cztery technika – mechaniczne, elektryczne, ekonomiczne i gastronomiczne) znalazło się na 242 miejscu w Polsce (awans o 46 pozycje z 288 miejsca w ubiegłym roku), 21 na Mazowszu i 2 w delegaturze radomskiej.

Tym samym obie szkoły uzyskały miejsce na podium i tytuł brązowych szkół. Technikum do uzyskania tytułu srebrnej szkoły zabrakło tylko 1,38%.

Najważniejsze, że obie szkoły już od lat znajdują się w gronie najlepszych szkół w kraju. To dobrze świadczy zarówno o uczniach jak i pracy nauczycieli i całej kadry z Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich. Pokazuje, że mają sens praktyki zawodowe uczniów za granicami kraju, budowa od podstaw sali mechanicznej i elektrycznej z nowoczesnym wyposażeniem, udział w międzynarodowych konkursach matematycznych w ramach programu Erasmus+ i międzyszkolna wymiana ze szkołami z Włoch i Francji.

Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach jest szkołą, gdzie w tym roku szkolnym maturę będzie zdawało w sumie 240 uczniów, 119 w II Liceum Ogólnokształcącym i 121 w Technikum. Uczniowie technikum muszą zdać także egzaminy zawodowe. Mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie z liceum i technikum zdadzą je z równie pozytywnym skutkiem.

Źródło: Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach

ersamus

zsz

zsz-erasmus

zsz-matura

zsz-paryz

zsz-uroczystosci

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.