Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

ALARMY BOMBOWE W CAŁEJ POLSCE

Czerwiec 8, 2016

Dzisiaj, od samego rana na terenie całego kraju wszczynane są alarmy bombowe. Część z nich brzmi realnie i bardzo groźnie, dlatego służby mają pełne ręce roboty. Na terenie Warszawy ewakuowano prawie wszystkie warszawskie sądy.

Ewakuacja nie ominęła również Jedlińska, gdzie w tamtejszym Urzędzie około godziny 13 otrzymano informację jakoby zostały podłożone materiały wybuchowe. Na miejscu jest policja oraz straż pożarna, wszyscy pracownicy tamtejszego urzędu zostali ewakuowani.

Red.

001

002

003

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.