Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

AKCJA „ŻONKIL”

Marzec 14, 2016

Hospicjum Domowe w Powiecie Kozienickim – niesie pomoc najbardziej potrzebującym. Z ogromną przyjemnością informujemy czytelników Tygodnika OKO o naszej wspólnej akcji, która odbędzie się już 20 marca 2016 roku na terenie powiatu kozienickiego. Akcja Żonkil, bo o niej mowa, ma na celu pozyskanie funduszy na potrzeby działalności Fundacji ,,Hospicjum-Razem możemy więcej” oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie.

Tego dnia na ulice wyjdą wolontariusze ubrani w żółte koszulki z koszami żonkili i ich symbolami. Ofiarodawcy otrzymają za okazane „serce” kwiat żonkila lub jego symbol. Włącz się do akcji, nie pozostań obojętny, swoją złotówką możesz pomóc pokonać ból i cierpienie osobom toczącym walkę z chorobami nowotworowymi. Wierzymy, że przy Waszym wsparciu uda nam się otoczyć opieką wszystkich potrzebujących i wnieść radość oraz nadzieję w trudne chwile podczas zmagania się z chorobą.

Z góry dziękujemy za wsparcie. „Kto pragnie dobra dla drugiego człowieka. Zawsze znajdzie sposób, aby coś dla niego uczynić.”

Nr konta do dobrowolnej wpłaty: 78 1750 0012 0000 0000 3067 7568

Źródło: Kamilla Brodzik

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.