Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

30. WYSTAWA JANUSZA KARASIA

Maj 15, 2016

13 maja w galerii CKA odbyła się prezentacja obrazów, rysunków i rzeźb Janusza Karasia. To jubileuszowa, 30. wystawa indywidualna autora zorganizowana na 30-lecie pracy plastycznej.

Po krótkim wstępie Janusz Karaś zapowiedział, że jest to jego ostatnia indywidualna wystawa. Stwierdził, że 30 tego typu inicjatyw w zupełności wystarczy. Dodał też że „nie ilość wystaw, ale prace świadczą o artyście”.

Kurator wystawy Agnieszka Bieńkowska przeprowadziła wywiad z autorem. Janusz Karaś opowiedział m.in. o skomplikowanych początkach swojej pracy twórczej. Pierwsze próby artystyczne miały miejsce podczas obywania zasadniczej służby wojskowej i polegały na wypalaniu wzorów w drewnie. Następnie przyszedł czas eksperymentów rzeźbiarskich. W połowie lat 80. państwo Karasiowie, chcąc udekorować mieszkanie obrazami, stwierdzili, że lepiej wydać pieniądze na sztalugi, pędzle i farby, niż na gotowe malunki. Pierwszym dziełem Janusza Karasia wykonanym po tej decyzji była „kompozycja kwiatowa malarzy holenderskich z XVII w.”.

Wernisażowi towarzyszyły liczne atrakcje. Zgromadzeni mogli wygrać prace Janusza Karasia. Nie zabrakło też występów artystycznych, w tym recytacji wiersza Alicji Olejarczyk, występu Bartłomieja Makowskiego oraz Klubu Seniora „Pogodna Jesień”.

Red.
Fot. M. Kordas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.