Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

271. ROCZNICA URODZIN KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

Marzec 5, 2016

4 marca w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę urodzin patrona. Towarzyszyła jej prezentacja najnowszego wydawnictwa placówki – komiksu „Kazimierz Pułaski: cena nieśmiertelności” autorstwa Jacka Przybylskiego (rysunki) i Remigiusza Matyjasa (scenariusz).

Przybyłych przywitała pracownicy muzeum – dyrektor Iwona Stefaniak oraz Karol Kucharski. Po odśpiewaniu hymnów państwowych Polski i USA delegaci złożyli kwiaty pod pomnikiem bohatera dwóch narodów. Następnie uczestnicy zostali oprowadzeni po muzeum, zwiedzając ekspozycję dotyczącą Kazimierza Pułaskiego i polonii oraz multimedialną wystawę „Warka – miasto dotknięte historią”.

Dokładnie 10 lat temu z obecnym na sali p. Andrzejem Zarębą […] rozmawialiśmy o tym, co zrobić dla Warki […] Rozpoczęliśmy wtedy od [opracowania] komiksu o bitwie pod Warką i Stefanie Czarnieckim” – wspominała ideę powstania wydawnictwa dyrektor Iwona Stefaniak. Po pierwszym zeszycie przyszły kolejne o Piotrze Wysockim i powstaniu styczniowym. Następnie głos zabrał autor scenariusza dr Remigiusz Matyjas. Stwierdził, że streszczenie 34 lat burzliwego życia na 36 stronach było wyzwaniem. Podkreślił też, że jego celem było ukazanie ludzkiej strony Pułaskiego, tego że „bohaterowie nie są świętymi”.

Na zakończenie Teresa Kaban i Henryk Błażej wykonali koncert na fortepian i flet.

Na uroczystości pojawili się m.in.: parlamentarzyści Marek Suski i Anna Kwiecień, wicewojewoda Artur Standowicz, Justyna Kowal – przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Agnieszka Kuźmińska – delegat urzędu marszałkowskiego, starosta Marek Ścisłowski, zastępca burmistrza Teresa Knyzio, radni gminni i powiatowi, dziekan UTH w Radomiu – dr hab. Dariusz Trześniowski reprezentanci szkół i jednostek wojskowych noszących imię Kazimierza Pułaskiego.

Red.
Fot. Maciej Kordas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.