Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

1 SIERPNIA ZAWYJĄ SYRENY ALARMOWE

Lipiec 28, 2016

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera skierował do wszystkich samorządów na terenie województwa pismo z prośbą o uruchomienie syren alarmowych. W ten sposób Mazowsze uczci 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Syreny zostaną uruchomione, aby oddać hołd i uczcić pamięć żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz poległych i zamordowanych mieszkańców stolicy. Wysiłek i poświęcenie powstańców warszawskich wymagają szczególnego uhonorowania. Włączanie syren alarmowych wpisało się już na stałe w symbolikę obchodów rocznicowych w całym kraju – powiedział Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Spiera.

W piśmie wystosowanym do samorządowców Wojewoda prosi o włączenie syren alarmowych 1 sierpnia o godzinie 17.00. Syreny powinny zostać uruchomione na jedną minutę i emitować dźwięk ciągły.

Źródło: Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego
Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.